ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


  1.  Algemeen. 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) van de verkoper, zijnde Multicor BV, met maatschappelijke zetel te Varent 5, 8581 Avelgem, België en ondernemingsnummer BE 0834.461.997, handelend onder de handelsnaam Start2Taste, met verkooppunt te Roterijstraat 138, 8790 Waregem, België, te bereiken via email op info@start2taste.com, en telefonisch via +32 56 608 605 (“de Verkoper”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Verkoper goederen en/of diensten levert (“de Goederen”) aan de koper (“de Koper”) (samen met deze Voorwaarden hierna gezamenlijk genoemd de “Overeenkomst”). 2. De Koper erkent en bevestigt dat hij (i) voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol, zijnde 16 jaar en voor sterke dranken, zijnde 18 jaar, al naargelang het soort Goederen dat hij koopt; en (ii) hij gemachtigd is deze Overeenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de Koper indien deze een vennootschap betreft. 3. Alle  aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Koper op eender welk document worden niet aanvaard en zijn geen deel van deze Overeenkomst; zij beheren op geen enkele wijze de rechtsverhoudingen tussen de partijen. 4. Door het plaatsen van een bestelling, op eender welke wijze, of het uitvoeren van de Overeenkomst, waarin begrepen het betalen van de prijs, bevestigt de Koper deze Voorwaarden ontvangen en gelezen te hebben en deze integraal en zonder opmerkingen te aanvaarden. 5. Voordat de Overeenkomst op Afstand - zijnde een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Goederen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand - wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Koper, al dan niet via elektronische weg, op permanente drager beschikbaar gesteld. 6. Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de van toepassing zijnde nationale wetgeving. 7. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen de Verkoper en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Voorwaarden. 8. Indien de Verkoper één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 9. Deze Voorwaarden zijn eveneens beschikbaar op de website van de Verkoper, www.start2taste.be.


  2. Aanbod en tot stand komen Overeenkomst. 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. In ieder geval is het aanbod slechts geldig zolang de voorraad strekt. 2. De Verkoper doet alle redelijke inspanningen opdat het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen zou bevatten, hetgeen een goede beoordeling door de Koper mogelijk maakt. Doch dit betreft slechts een middelenverbintenis. De bijhorende foto van de aangeboden Goederen is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs. 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de Koper of (i) een orderbevestiging bezorgt; of (ii) de Koper een offerte van de Verkoper aanvaardt, waarbij aanvaarding kan bestaan uit inontvangstname van de Goederen of betaling van de prijs.

   

  3. Prijs en betaling. 1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten, welke niet zijn inbegrepen. 2. De verzendingskosten zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling, de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de Goederen, het leveradres etc. 3. Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door de Verkoper worden aangerekend. 4. Alvorens tot betaling dient te worden overgegaan door de Koper, zal de Verkoper op duidelijke en ondubbelzinnige wijze het totaal te betalen bedrag aan de Koper kenbaar maken. 5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de voor de Goederen vermelde prijzen op elk moment te wijzigen. 6. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Verkoper worden rechtgezet. 7. Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de levering van de Goederen kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de Overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door de Verkoper. 8. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn alle facturen contant betaalbaar. 9. Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de factuur door de Koper aan de Verkoper worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting. 10. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen (a) geldt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (b) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van veertig euro (€ 40,00) per factuur; (c) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (d) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en (e) heeft de Verkoper het recht de geleverde Goederen terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. De punten (d) en (e) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, geheel of gedeeltelijke verkoop van de activa van de Koper, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor de Verkoper redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.

   

  4. Levering, risico, aanvaarding, klachten en bewaring. 1. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven gegevens in verband met het adres en tijdstip van de  levering. 2. De Verkoper stelt alles in het werk om de Goederen binnen een redelijke termijn te leveren. Dit betekent dat de leveringstermijn steeds indicatief is en geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van de Verkoper t.o.v. de Koper is. 3. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Goederen gaat over op het moment van de effectieve levering. 4. De Koper moet direct bij de inontvangstname van de Goederen een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer, maar niet beperkt tot, betrekking op hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, esthetische gebreken, etc..  De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk kenbaar te maken aan de Verkoper, met gedetailleerde beschrijving van de klacht. 5. Bij klachten die tijdig en correct aan de Verkoper worden gemeld, zal de Verkoper naar eigen keuze en inzicht: (i) de gebrekkige Goederen, vervangen, in zoverre dezelfde Goederen nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige Goed niet langer in voorraad is, kan de Verkoper ervoor opteren de Koper een equivalent van het gebrekkige Goed te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang); of (ii) terugname van de gebrekkige Goederen, met creditering aan de Koper. De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door de Verkoper. 6. Na inontvangstname van de Goederen zal de Koper deze op een droge en koele plek bewaren, vrij van penetrante geuren die geschikt is voor de opslag van wijn. De Koper zal er meer bepaald voor zorgen dat de kurk, capsule en etiket van de geleverde Goederen onbeschadigd blijven. Bij gebreke aan het voldoen van deze voorwaarde is de Verkoper niet gehouden de Goederen terug te nemen ingeval de partijen hieromtrent een overeenkomst zouden hebben gesloten.

   

  5. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde Goederen blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van de Verkoper. Tot zolang mag de Koper de gekochte Goederen niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de Goederen toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Goederen beslag zou leggen). Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft de Verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde Goederen terug te vorderen van de Koper. Wanneer de Verkoper de Goederen terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden, zoals beoordeeld door de Verkoper, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (i) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen.

   

  6. Herroepingsrecht. 1. De Koper beschikt – in geval de Goederen werden aangekocht via een Overeenkomst op Afstand - over een recht tot herroeping. Op grond van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht heeft de Koper het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst op Afstand te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Goederen fysiek in bezit krijgt. 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper via een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst op Afstand te herroepen. 3. Als de Koper de Overeenkomst op Afstand herroept, ontvangt de Koper alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van de Verkoper terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaardlevering) binnen 14 kalenderdagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de Overeenkomst op Afstand te herroepen. 5. De kosten voor het terugzenden van de Goederen vallen ten laste van de Koper. 6. De Verkoper betaalt de Koper alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Koper voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. De Verkoper mag wachten met de terugbetaling tot de Verkoper de Goederen heeft terug gekregen of de Koper heeft aangetoond dat hij de Goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. 7. De terugbetaling van de leveringskosten door de Verkoper verloopt steeds pro rata, bvb. de Koper koopt 2 flessen aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient de Verkoper de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen. Wanneer de Verkoper echter gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal de Verkoper, bij een gedeeltelijke herroeping, niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen. 8. De Koper dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de Overeenkomst op Afstand te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, de Goederen aan de Verkoper te overhandigen of de Goederen door de Verkoper te laten ophalen. De Verkoper regelt de ophaling volgens eigen transportkeuze en in overleg met de Koper wat datum en tijdstip betreft. 9. De geretourneerde Goederen mogen niet in gebruik genomen zijn en dienen zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dienen de Goederen in de originele verpakking waarin de Goederen weren verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij de Goederen geleverde toebehoren, zodoende dat de Verkoper ook na herroeping de Goederen nog kan doorverkopen aan een derde. 10. De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. 11. Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor: (a) Goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Koper of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon; (b) Goederen die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.); (c) verzegelde Goederen die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. additieven, etc.); (d) alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de Overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop de Verkoper geen invloed heeft (bvb. wijnen aangekocht in primeur).

   

  7. Aansprakelijkheid. 1. Met uitzondering van de vrijwaring door de Verkoper volgens artikel 4.5 van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (a) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (b) het bedrag dat de Verkoper in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door de Verkoper aangegane polis BA-aansprakelijkheid. 2. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor: (a) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (b) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (c) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte Goederen, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van de Goederen met andere producten, (d) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen. 3. De Koper erkent dat de Verkoper geen garantie biedt dat de Goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van de Goederen aan de Koper. 4. Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte Goederen, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

   

  8. Geschillen. Op Overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat. Geschillen tussen de partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van de Verkoper, tenzij de Verkoper verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.